Werken met Van Dijk

GROND WEG EN WATERBOUW

 

 

 

Herinrichten Gerard van Voorneweg e.o  te Oostvoorne
Met een zuiverende en riolerings-ontlastende afwateringsvoorziening
 

In het voorjaar van 2009 is Van Dijk Maasland van start gegaan met het herinrichten van de Gerard van Voorneweg en aangrenzende straten in Oostvoorne. Alle bestaande wegen, parkeervakken en voetpaden zijn compleet opnieuw bestraat en heringericht. Een speerpunt binnen het project was het toepassen van een afwateringsvoorziening die wateroverlast bij zware regenval tegen zou gaan.

Project : Herinrichten Gerard van Voorneweg
  e.o.
Opdrachtgever : Gemeente Westvoorne
Uitvoeringsperiode : April 2009 t/m december 2010
Gefactureerde omzet : € 1.300.000

Een duurzame uitvoering
In het project heeft er 8.500 m3 grondverzet plaatsgevonden en meer dan 30.000 m2 straatwerk is opnieuw aangebracht. Er is een nieuwe afwateringsvoorziening geplaatst en er is beschoeiing en bomengrond aangebracht. Over de gehele linie zijn de bestaande bestratingsmaterialen zoveel mogelijk hergebruikt. Dit heeft geresulteerd in een kostenbesparing en hierdoor tevens het milieu zoveel mogelijk ontlast.

Afwateringsvoorziening met zuiverende en riolerings-ontlastende werking
De Gerard van Voorneweg, en omliggende straten, hebben in het verleden geregeld te maken gehad met overtollig water door hevige regenval. Van Dijk Maasland is deze problematiek te lijf gegaan door het uitbreiden van het rioleringsstelsel, specifiek gericht op de afvoer van hemelwater. De Regenwater Infiltratie Unit (de Sedi-pipe) in combinatie met een IT Riool is toegepast samen met het aanbrengen van 240 nieuwe kolken. 

Als alternatief op de relatief kostbare lamellenfilter (conform het bestek), heeft Van Dijk een voordeliger alternatief aangedragen en toegepast: de Sedi-pipe.  Deze pijp, aangesloten op het rioleringstelsel zorgt ervoor voor dat schadelijke stoffen (bijv. olie van het wegdek) die door het stromende regenwater meegespoeld zijn, aan kleine deeltjes in de Sedi-pipe worden gekoppeld. De Sedi-pipe gebruikt de zwaartekracht om deze fijnstoffen van het regenwater te scheiden. Het sediment verzamelt zich in het onderste gedeelte van de Sedi-pipe. Daarbij zorgen de stromingsremmers ervoor dat het sediment wordt geremobiliseerd.  

Naast de Sedi-pipe is er gebruik gemaakt van 2.030 m2 IT riool. Deze Regenwater InfilTratieunit zorgt dat regenwater niet in de hoofdriolering terecht komt. Dit komt doordat er gaatjes in de pijp zitten (perforatie), waarover geotextiel is gespannen. Deze filtert het water en geeft het gedoseerd af aan de ondergrond. Op deze manier wordt de riolering voor een deel ontlast. Waterbergende kratten zorgen er op hun beurt voor dat waterberging onder het wegdek mogelijk is. Deze kratten zijn omhuld met geotextiel in de cunetten aangebracht. De onderliggende laag drainzand zorgt voor de infiltratie van het regenwater. Bovenop de kratten is fijn split en drainsteen aangebracht, waarbij het drainsteen fungeert als de uiteindelijke verharding.  

Wateroverlast door zware regenval tot de verleden tijd
De methoden zorgen er samen voor dat regenwater eerst gefilterd wordt, en dan gedoseerd kan wegzakken (infiltereren) in de ondergrond. Het overtollige water wordt via het IT Riool overgestort op het openbare water. De riolering wordt hiermee bij hevige regenval dus ontlast en is er dus minder kans op overtollig regenwater in straten.

De toepassing van de Sedi-Pipe mag een succes worden genoemd. Deze wordt nu regelmatig in diverse nieuwe werken in Gemeente Westvoorne toegepast.   

Frequente communicatie zorgt voor soepel verloop project
De bewoners zijn zowel door van Dijk als de gemeente ruim van te voren op de hoogte gesteld van de uit te voeren werkzaamheden. Zowel via de projectkrant (een infoblad voor omwonenden) van de gemeente Westvoorne is er toelichting gegeven op de werkzaamheden, alsook tijdens besprekingen tussen Van Dijk of de Gemeente met bewoners in eigen bouwkeet. Door het inlichten van alle betrokkenen is het project soepel verlopen, en zijn alle werken binnen de gestelde tijd gerealiseerd. Hetgeen resulteert in een tevreden opdrachtgever en tevreden eindgebruikers.