Werken met Van Dijk

GROND WEG EN WATERBOUW

 

 

 

Bouw- en woonrijp maken woonwijk 'de Beatles' midden-C en wegversmalling Laan van Bol'es

Van 2010 tot medio 2013 heeft Van Dijk Maasland in meerdere fases de woonwijk 'de Beatles' in Schiedam woonrijp gemaakt. Het project bestond uit het aanbrengen van een 'slimme' riolering door middel van een IT-riool met waterpasserende verharding en een rijbaanversmalling voor verhoging van de verkeersveiligheid.

Project

: Bouw- en woonrijp maken woonwijk  'de Beatles' midden-C en wegversmalling Laan van Bol'es

Opdrachtgever : Gemeente Schiedam
Uitvoeringsperiode : November 2010 tot medio 2013
Aanneemsom : € 1.974.000,-

Inleiding op het project
In 2010 genereerde de sloop van een aantal flatgebouwen in Woonwijk 'de Beatles' ruimte voor nieuwbouw. Tussen de bestaande bouw zijn er in totaal 6 nieuwbouwwoningblokken opgeleverd. Van Dijk is telkens (voor oplevering van deze blokken) verantwoordelijk geweest voor het bouw- en woonrijp maken van de omliggende buitenruimte.

De wijk kampte voor het woonrijp maken vaak met overstromende straten bij hevige regenval. Een belangrijk aandachtspunt was derhalve dat het hemelwater niet alleen via de reguliere putten haar weg naar het riool zou moeten vinden. 

IT-riool als oplossing voor regenwater probleem
Als oplossing voor het 'regenwater probleem' heeft Van Dijk een IT-riool toegepast in combinatie met waterpasserende verharding. Het IT-riool bestaat uit een geperforeerde PVC pijp waardoor het hemelwater eenvoudig, over nagenoeg de hele lengte van de pijp, kan worden geïnfiltreerd. Dit heeft als voordeel dat de afwatering niet alleen afhankelijk is van de putten en de hoofdriolering. Van Dijk heeft de grond afgegraven en de reguliere (hoofd)riolering aangebracht in combinatie met het IT-riool. Het nieuwe rioleringsstelsel bestaat nu uit meerdere 'vertakkingen' die het water kunnen opvangen en afvoeren. De lavafundering die is aangebracht, gecombineerd met morainesplit en worteldoek, zorgt ervoor dat het hemelwater nu eenvoudig in het maaiveld infiltreert. Er is nu meer opslagcapaciteit in de bodem gecreëerd waardoor de hoofdriolering wordt ontlast. Het teveel aan water wordt middels  een overstort afgevoerd naar de singels. 

Naast de waterpasserende verharding heeft Van Dijk ook bestrating, terreininrichting en een nieuw trottoir aangebracht. De Gemeente Schiedam heeft uiteindelijk zorg gedragen voor de finishing touch: het aanbrengen van groen. 

Verkeersveiligheid vergroot met rijbaanversmalling en nieuwe bushaven
Door de komst van de nieuwe woningen is de veiligheid van de omliggende wegen nog eens onder de loep genomen. De veiligheid van de aangrenzende weg 'Laan van BOl'es' moest worden verbeterd. De weg bestond uit 2 rijbanen, waarbij een busstop (cq. bushaven) zich op de weg zelf bevond. Hierdoor ontstonden soms gevaarlijke situaties, waardoor er vanuit Gemeente Schiedam is besloten een rijbaanversmalling toe te passen. 

Van Dijk heeft van twee rijbanen één rijbaan gemaakt, waarbij havens voor de  bus zijn aangebracht. Hierdoor staan bussen niet meer stil op de doorgaande weg, waardoor het overige verkeer zo min mogelijk wordt gehinderd.

Alvorens gestart werd met de uitvoering van de wegversmalling, zijn er verkeersmaatregelen getroffen, zoals het instellen van een omleiding. Dit om zowel de veiligheid van de weggebruikers als van de vakmannen van Van Dijk te waarborgen. Nadat het verkeer was omgeleid is het asfalt ingezaagd en afgevoerd, waarna een nieuwe fundering met trottoir is aangebracht.    

De werkzaamheden van Van Dijk Maasland en die van de Gemeente Schiedam hebben gezorgd voor een bewoonbare wijk voor zowel bestaande als de nieuwe bewoners. Deze zijn tevreden met het resultaat: de wijk ziet er weer strak uit, is veilig bereikbaar en overstroming van straten behoort tot de verleden tijd.