Werken met Van Dijk

GROND WEG EN WATERBOUW

 

 

 

Bouwrijp maken woonkavels Casembrootlaan te Poeldijk
Incl. bodemsanering en watermanagement

Project : Bouwrijp maken woonkavels
  Casembrootlaan te Poeldijk
Opdrachtgever : Gemeente Westland
Uitvoeringsperiode : Oktober 2014 - augustus 2015
Gefactureerde omzet : € 523.000 (excl. sanering, E&C betonnen  vaarduiker en aanleg natuurvriendelijke  oever)

In het najaar van 2014 is Van Dijk Maasland gestart met het saneren van een gebied ter grootte van 20.000 m2 in Poeldijk. Het grondgebied voor toekomstige woningen moest schoon worden gemaakt van het vuil dat in de grond zat. De opdracht tot het bouwrijp maken is aan Van Dijk Maasland gegund op basis van laagste prijs. De selectie heeft echter plaatsgevonden op basis van een voorkeurslijst. Via een RAW bestek is het woonrijp maken uitgevoerd.

Het project
Het gebied betrof een oud tuinbouwgebied. Na de één meter diepe bodemsanering is de grond weer aangevuld met schoon zand en schone grond. Er zijn cunetten gegraven voor de tijdelijke bouwweg. De tijdelijke bouwweg is vervolgens opgebouwd uit tweedehands klinkers. In de gesaneerde grond is vervolgens riolering aangebracht voor schoon- en vuilwater. De huisaansluitingen voor de nieuwe woningen zijn navolgend in gereedheid gebracht en aangesloten op de gemeenteriolering.
In het straatwerk zijn putten en kolken geplaatst voor een goede toekomstige afwatering. Tevens is een stuk definitieve bestrating aangebracht voor bestaande woningen. 

Watermanagement
Nieuwe watergangen moesten worden gerealiseerd. Voor Van Dijk geen enkel probleem, gezien de ruime ervaring op het gebied van watermanagement.
- Uitgraven watergangen.
- Aanleg natuurvriendelijke oevers. Dit zijn oevers met een flauwe afloop zodat specifieke -waterkwaliteit bevorderende- planten en 
  organismen zich er goed kunnen ontwikkelen.
- Verplaatsen van het bestaande gemaal.
- Engineering en construct (E&C) van een betonnen vaarduiker. Hiervoor zijn stalen buispalen ca. 7 meter diep in de grond aangebracht.

De werkzaamheden zijn in de zomer van 2015, tot tevredenheid van de opdrachtgever, in gereedheid gebracht.   I MG  0142